POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR PERSONALE

SC GEOTERM OFFICE GROUP SRL, având sediul social în Sat Dancu, Comuna Holboca, jud. Iasi, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Iasi sub nr. J22/1591/2010, având CUI RO27741650, este operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către GEOTERM OFFICE GROUP SRL numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, numit în continuare GDPR.

Termeni în înţelesul Regulamentului General (UE) 679/2016:

date cu caracter personal” înseamnă orice informa
ţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

prelucrare” înseamnă orice opera
ţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea;

restricţ
ionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agen
ţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoană împuternicită de operator ” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agen
ţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

parte ter
ţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

consim
ţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

GEOTERM OFFICE GROUP SRL prelucrează datele personale colectate exclusiv în temeiul şi cu scopul ofertării produselor sale, încheierii contractelor de colaborare
și pentru asigurarea comunicării cu beneficiarul produselor contractate.

Prin citirea prezentei Politici de protec
ţia datelor cu caracter personal aţi luat la cunoștinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

- dreptul la transparen
ţa informaţiilor, a comunicărilor și a modalităţilor de exercitare a drepturilor dvs.,
- dreptul la informare
și acces la datele dvs. cu caracter personal,
- dreptul la rectificare si dreptul la
ștergerea datelor,
- dreptul la restric
ţionarea prelucrării,
- dreptul la portabilitatea datelor,
- dreptul la opozi
ţie și de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
- dreptul de a vă adresa Autorită
ţii de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Pentru exercitarea drepturilor mai sus men
ţionate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către GEOTERM OFFICE GROUP SRL, Sector 2 - Bucureşti, Str. Heliade între vii nr. 3-5, jud. Bucureşti, în atenţia responsabilului cu protecţia datelor – sau la adresa de mail office.geoterm@gmail.com.


În cerere, vă rugăm să men
ţionaţi dacă doriţi ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veţi primi personal informaţiile. Vă rugam să ţineţi cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securităţii sistemelor și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali.

În acest sens, GEOTERM OFFICE GROUP SRL va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Confiden
ţialitate a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcţie de specificul operaţiunilor pentru care sunt necesare.

Mai mult, GEOTERM OFFICE GROUP SRL se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante
și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

GEOTERM OFFICE GROUP SRL NU VA FURNIZA datele dumneavoastră cu caracter personal ALTOR COMPANII.

Sesizări
În cazul în care consideraţi că drepturile nu v-au fost respectate sau că folosim datele dvs. personale în mod abuziv, ave
ţi dreptul să depuneţi o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorităţii de supraveghere pentru protecţia datelor sunt următoarele:

Autoritatea Na
ţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod po
ștal 010336, București
Telefon: +4 0318 059 211 sau +4 0318 059 212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contacta
ţi în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Administrator,
Data: 24.05.2018

Urmariti-ne pe Facebook